MTK-NIVALAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
1. Kokoukset ja muut tilaisuudet


Järjestetään jäsenille sääntömääräinen vuosikokous syksyllä. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa.


2. Jäsenhankinta


Sihteeri yhdessä johtokunnan kanssa pitää jäsenrekisteriä ajan tasalla. Sukupolvenvaihdostilat pyritään hankkimaan jäseniksi. Myös tiloilla olevat perheenjäsenet pyritään saamaan jäsenrekisteriin.


Sääntöjen mukaisesti toimitaan myös maaseutuyrittäjien edunvalvojana. Heidät pyritään saamaan järjestön jäseniksi.3. Toiminta


Järjestetään EU-tukikoulutusta yhdessä kaupungin kanssa ja jatketaan EU-avustaja toimintaa, yhdistyksen alueella toimii kaksi EU-avustakaa.


Varsinkin uusia luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan Mtk:n järjestämille kursseille (verkkokurssille).


Pidetään kokoustilassa teema tapahtumia, ajankohtaisten asioiden merkeissä.


Joulukuussa tarjotaan jäsenille ja yhteistyö kumpaneille torttukahvit kokoustilassa.Järjestettään yhdessä Nivalan yrittäjien ja Nivalan kaupungin kanssa vuoden yrittäjä palkintotilaisuus ja jouluruokailu.


Jatketaan yhteistoimintaa muiden Nivalalaisten yhdistysten ja yritysten kanssa.


Yhdistys pitää yhteyttä maaseutujohtajaan ja maaseutuhallinnon muiden kuntien tuottajiin; lomituspalvelujohtajaan ja lomituksen yhteistyöalueen muiden kuntien tuottajiin sekä MYEL-asiamieheen.Tarvittaessa tehdään esityksiä ja lausuntoja mm. seutukunnalle, kaupungille, eri virastoille ja järjestöille sekä MTK-Pohjois-Suomelle.


Myös kaupungin virkamies- ja luottamusmiesjohdon kanssa pidetään yhteyttä ja tarvittaessa järjestetään tapaaminen.


Ylläpidetään tiivistä yhteyttä Nivalan yrittäjäjärjestöön. Nivalan kaupungin ja yrittäjien kanssa järjestetään keväällä yhteinen Konekapina tapahtuma, johon osallistutaan omalla osastolla. Kerrotaan MTK:sta, lähiruoasta ja muista ajankohtaisista asioista.


Jatketaan yhteistyötä Mhy Pyhä-Kalan kanssaOllaan yhdessä Nivala-Seuran kanssa järjestämässä Katvalaan kotieläinpihaa.


Toimitaan yhteistyössä naapuriyhdistysten, MTK:n Pohjois-Suomen liiton kuin myös MTK-Keski-Pohjanmaan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa maa- ja metsätaloudelle tärkeiden asioiden eteenpäinviemiseksi. Etsitään myös yhteistyömahdollisuuksia kaikkien paikallisten toimijoiden kanssa maaseutuväestön hyvinvoinnin tukemiseksi kaikilla elämänalueilla

Sosiaalipolitiikka, erityisesti lomaoikeuksien toteutuminen, on edelleenkin tärkeä paikallisen edunvalvonnan kohde. Lomitusjärjestelmän toimivuutta uudessa isomaassa yksikössä seurataan ja epäkohtiin puututaan. Osallistutaan työterveyshuollon kehittämiseen työterveyshuollon yhteistyöryhmän kautta, jonka tehtävänä on mm. valvoa ja kehittää työterveyshuoltoa paikkakunnalla.

Seurataan myös erilaisten yhteiskunnan infrastruktuuriin kuuluvien palveluiden toimivuutta maatalousyrittäjien näkökulmasta, esim. sähkön hinta ja toimitusvarmuus, jätehuolto, palo- ja pelastustoimi jne.


Viljelijöille tärkeiden palveluiden tasoa ja kehittymistä valvotaan kuntien palvelurakenteiden uudistuessa, esim. eläinlääkäri- ja työterveyshuoltopalvelut.

Seurataan aktiivisesti kuntakentässä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia MTK-yhdistysten toimintaan ja toimialueisiin.


Seurataan muuttuvien tukijärjestelmien kehitystä ja muutosten vaikutuksia alueella. Pyritään vaikuttamaan alueelle keskeisimpien tukimuotojen sisältöön lähtien valtakunnantasolta aina paikalliseen soveltamiseen.

Kaupallinen järjestäytyminen on edelleenkin osa järjestötoimintaa. Seurataan kriittisesti tuottajien omistamien yritysten toimintaa ja ollaan tarvittaessa yhteydessä hallintohenkilöihin.

Seurakunnan kanssa yhdessä järjestetään kylvöjen siunaus -tilaisuus keväällä ja sadokorjuun kiitosmessu syksyllä.


Kaikille jäsentiloille järjestetään tuotevastuuvakuutus entiseen tapaan. Lisäksi MTK:n valtuuttamat EU-avustajat ovat vastuuvakuutettuja täyttäessään jäsentilojen tukihakemuksia. Vakuutus ei koske tilanteita jossa EU-avustaja täyttää ei-jäsentilan hakemuksia.


Edesautetaan maaseudun liitännäiselinkeinojen kehitystä yhdistyksen alueella.


Osallistutaan nuortententuottajain lentopalloturnaukseen ja elvytetään nuortentuottajain toimintaa, mm. kehittämällä yhteistyötä naapuriyhdistysten kanssa.4. Tiedotus


Yhdistyksen sisäistä tiedottamista hoidetaan sähköpostijäsenkirjeiden lisäksi tekstiviesteilä ja web-sivuston välityksellä.

Yhdistyksellä on omat Fasebook- sivut, joissa kerrotaan tapahtumista.

Ulkoinen tiedottaminen: Lausuntoja ja tiedotuksia paikallislehteen sekä muihin tiedotusvälineisiin.


5. Sijoitustoiminta


Jäsenistön käyttöön Vuokatista hankittua vapaa-ajan kiinteistöä vuokrataan jäsenistölle

omakustannushintaan myös muiden Mtk-Pohjois-Suomen yhdistysten jäsenille ja Mhy

Pyhä-Kalan jäsenille jäsenhintaan.


Yhdistyksellä on liikehuoneisto Myllykartanossa, kokoustila, jota vuokrataan jäsenistölle ja erilaisille yhdistyksille .